Restaurant hero image

City Chopsticks

883 Bush St, San Francisco, CA 94108